1. Kursy organizuje Hi Dogs Szkolenie Psów – Nauka Przez Zabawę.
 2. Udział w kursach mogą wziąć osoby, które dokonały zakupu kursu zgodnie z wytycznymi mailowymi.
 3. Do treningów może przystąpić osoba, która dokonała płatności przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 5. Kursy Szkoły HI DOGS organizowane są w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych na stronach kursów.
 6. Czas wykorzystania karnetu indywidualnego składającego się z 6 spotkań wynosi 10 tygodni.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych kursów, o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych kursów w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
 9. Pies powinien posiadać komplet szczepień oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Opiekun powinien posiadać przy sobie zaświadczenie o aktualnym szczepieniu i może zostać poproszony przez trenera o okazanie go w trakcie szkolenia.
 10. Liczba osób mogąca uczestniczyć na szkoleniu z psem:
  1. w okresie pandemii:
   1. na szkolenie przychodzi:
    1. Jedna osoba z psem na zajęcia grupowe
    2. rodzina – nie więcej niż 4 osoby na zajęcia indywidualne
   2. wszystkie osoby zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości między uczestnikami i trenerem
   3. noszenie maseczek
  2. po zakończeniu pandemii możliwe będzie uczestniczenie maksymalnie 2 opiekunów z psem podczas zajęć grupowych.
 11. Uczestnicy kursu mogą przebywać na terenie placu szkoleniowego HI DOGS wyłącznie pod opieką trenera.
 12. Uczestnicy podczas kursu prowadzą swoje psy na smyczy lub lince treningowej i sprawują nad nimi kontrolę i opiekę, zarówno na placu treningowym, jak i innych miejscach, gdzie prowadzone są treningi.
 13. Psy biorące udział w szkoleniu mogą być spuszczane ze smyczy jedynie za zgodą trenera prowadzącego zajęcia.
 14. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do zachowywania odpowiedniej odległości od innych kursantów i ich psów.
 15. Uczestnicy kursu zobowiązują się do sprzątania po swoim psie i do utrzymania czystości na placu treningowym.
 16. Uczestnicy są świadomi tego, że:
  1. udział w kursie grupowym nie jest gwarantem rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp.
  2. sam udział w zajęciach nie gwarantuje nauczenia psa zaplanowanego materiału podczas kursu. Konieczna i wymagana jest systematyczna praca z psem między treningami z trenerem.
 17. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.: Art. 431 §1.
 18. Nieobecność, odwołanie zajęć:
 • Zajęcia grupowe
  • Uczestnicy kursu zobowiązują się do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem drogą telefoniczna. Można odrobić maksymalnie 1 spotkanie po uzgodnieniu terminu z trenerem, w ramach wolnych miejsc w innej grupie, w przeciągu 3 tygodni od zakończenia kursu. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zajęć skutkuje brakiem możliwości ich odrobienia.
 • Zajęcia indywidualne
  • Uczestnicy zajęć indywidualnych zobowiązują się do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem treningu drogą telefoniczna. Po zgłoszeniu nieobecności w wyżej określonym czasie istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie wskazanym przez trenera.
  • Jeżeli uczestnik zgłosi swoją nieobecność w krótszym czasie niż 24h zajęcia przepadają i skutkuje to brakiem możliwości ich odrobienia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu środków nie obowiązuje, gdy Klient zaloguje się do strefy kursanta przed rozpoczęciem zajęć lub zdecyduje się zrezygnować na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określoną w ofercie.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, może on dokończyć szkolenie z inną grupą w terminie ustalonym z trenerem.
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia trenerowi: wszelkich ran i urazów, zachowań agresywnych psów przebywających na placu oraz wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku w czasie kursu, jak również do jego publikowania na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem dostępnych mediów oraz w Internecie w celu popularyzacji i promocji działalności Organizatora.
 6. Uczestnik ma prawo do nie wyrażenia zgody na działania opisane w 20 poprzez pisemną deklarację przekazaną drogą elektroniczną do Organizatora przed rozpoczęciem kursu, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu.
 7. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, trener ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.
 8. Osoba stosująca przemoc wobec psa, mimo upomnień trenera, nie będzie mogła kontynuować kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.
 9. Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezbędne akcesoria na zajęcia, o których poinformował trener.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.